សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា ភាសារបស់ខ្ញុំ បើគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ មិនឲ្យប្រយុទ្ធទេ