សម្តេចតេជោ៖ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យសុខភាពមន្ត្រី បុគ្គលិក និងកម្មករ