(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស