(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិច