(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន ណែនាំដល់មេឃុំទាំងអស់ ក្នុងស្រុកតាំងគោក និងបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ត្រូវចុះតាមដានសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ