រឿងអប់រំខ្លី៖ តើជម្ងឺ covid 19 ឆ្លងដោយវិធីណា?

រឿងអប់រំខ្លី៖ តើជម្ងឺ covid 19 ឆ្លងដោយវិធីណា?