រឿងអប់រំខ្លី៖ តើលោកអ្នកបារម្មណ៍ពីការឆ្លងជំងឺ Covid19 ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកបារម្មណ៍ពីការឆ្លងជំងឺ Covid19 ដែរឬទេ?