រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ អំពីវិធីបង្ការ និងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីត ១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងក្រុងព្រះសីហនុ