ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន០៤នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់៩១នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេម ហួត