រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថា អាជ្ញាធរគ្រោងនឹងបិទរាជធានីភ្នំពេញ