ក្រសួងសុខាភិបាល បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យការចម្លង កូវីដ១៩ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត TYDA