នាទីយល់ដឹង៖​ តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន រាជធានី ក្រុង ខេត្ត ស្រុក ខ័ណ្ឌ ភីមិ ឃុំ ទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាន?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីយល់ដឹង៖​ តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន រាជធានី ក្រុង ខេត្ត ស្រុក ខ័ណ្ឌ ភីមិ ឃុំ ទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាន?

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង១៥រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ, ពុធ,សុក្រ