អាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ ស្តីពីវិធានការបន្ទាន់ បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរោងចក្រ