ឯកឧត្តម គួច ចំរើន បើកកិច្ចប្រជំុបន្ទាន់មួយ ស្តីពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩