ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំកិច្ចប្រជំុប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ និងប្រជំុរៀបចំ E-Learning តាម APP ក្រសួងព័ត៌មាន និងតេជោ DTV