វីដេអូស្តីពីវិធីសាស្ត្រការពារកុំឲ្យឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩ ឬកូរ៉ូណាថ្មី