ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប៊្រុយណេ ជូនដំណឺងពី វិធានការបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុយណេ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សា នៅប្រទេសប៊្រុយណេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —