ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង អញ្ជើញក្នុងពិធីក្រុងពាលី សាងសង់អគារថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក