បទអត្ថាធិប្បាយ៖ រួមគ្នាទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ កូវីដ១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ រួមគ្នាទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ កូវីដ១៩

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz