សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែងក្នុងរយះពេល ១៤ថ្ងៃ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះជាលក្ខណៈបុគ្គល