ឃ្លីបវីដេអូរស្តីពីបញ្ហាត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលចូលឆ្នាំខ្មែរ​ និង​ Covid-19