ក្រសួងអប់រំប្រឡងប្រជែងបង្កើតAppសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន និងការឆ្លើយតប នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង ការទប់ស្កាត់ និងបង្ការការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត