ចំណាប់អារម្មណ៍នៃកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្ត ដែលបានចូលរួមតាមការអំពាវនាវជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)