បច្ចុប្បន្នភាពមនុស្សទាំង៣៧នាក់ និងជនជាតិខ្មែរ០៣នាក់បានយកទៅទុកដាច់ដោយឡែកក្នុងសណ្ឋាគារមួយ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីតាមដានសុខភាព