រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងអំពីការបិទព្រំដែនរបស់ប្រទេសថៃ ជាមួយនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —