ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុនផ្ញើជូនមាតបិតាក្នុងកិច្ចការជួយគាំទ្រកូនៗឲ្យរៀនសូត្រនៅផ្ទះ