សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ជូនដំណឹងអំពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាដោយប្រើប្រាស់ «បច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនពីចម្ងាយ» សម្រាប់សិស្សពីថ្នាក់ទី១ ដល់ ទី១២ តាមប្រព័ន្ធ App E-School Cambodia

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —