ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ទទួលជួបអគ្គនាយក Huawei logies cambodia