ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជម្រុញឲ្យពលទាហានថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំហាត់ហ្វឹកហ្វឺន ដើម្បីអនាគត់បំពេញការងារជួយប្រទេសជាតិ