ក្រសួងការពាជាតិចេញ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីត-១៩