មហាមិត្តចិន អរគុណដល់ប្រជាជនទូទាំងសកលលោក ដែលបានជួយពួកគាត់នៅគ្រាលំបាក