ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ទាំង២៥ ស្តីពី ការបិទ KTV និងរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងរីករាលដាលជាសកល