សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីទិសដៅការងាររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់