បទយកការណ៍ស្ដីពី« ខ្ញុំស្រលាញ់សន្តិភាព និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន