ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរ សម្រួល និងពន្លឿនការការដោះស្រាយការផ្តល់សិទ្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណជុំវិញ ការកសាងហេដ្ឋាចរនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់វិនិយោគផ្សា និងចំណតរថយន្តក្រចេះ ស្នួល