សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្ដីពី ការ​ចាប់​ផ្ដើម​វិស្សមកាល​តូច និង​ការ​ឈប់​សម្រាក​មុន​កាល​កំណត់ ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​គ្រប់​កម្រិត គ្រប់​ប្រភេទ ទាំង​សាធារណៈ និង​ឯកជន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស