ឯកឧត្តម​ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយផែនការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទាំង៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជា​អធិបតី​កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទាំង៣ និងផែនការ សកម្មភាពស្តីពីការកាត់បន្ថយនីតិវិធី និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី