សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញ១ករណីថ្មីទៀតជាជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ