ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៤នាក់បន្ថែមទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —