(វីដេអូ)៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការអនុវត្តវិស្សមកាលតូចមុនការកំណត់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ សារធារណៈ និងឯកជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប