(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ នឹងប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកទឹក ចែកចាយទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅតបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ