(វីដេអូ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ជំរុញឲ្យគ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ប្រឹងប្រែងពង្រឹងគុណភាពដើម្បី ត្រៀមខ្លួនទទួលពិធីបុណ្យទន្លេ