(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករចូលរួមលក់ដូរទំនិញ ចំណីអាហារ ក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេ