វីដេអូ៖ វេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សា មានសន្តិភាព មានការលើកកំពស់សមភាពយេនឌ័រ