ពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនគ្រូបង្គោលបច្ចេកទេសបោសសំអាតមីន ថ្នាក់អាស៊ាន និងតំបន់លើកទី៤