(វីដេអូ)៖ កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសារព័ត៌មានចំពោះមុខ កូវីដ-១៩ និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ