រកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន០២នាក់បន្ថែមទៀត (ប្តីប្រពន្ធ) នៅលើនាវា Viking Cruise Journey

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០–