វីដេអូ៖ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រៀបចំសិក្ខាសាលា រយៈពេល២ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការ បូកសរុបការងារ – ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ពង្រឹងការងារ ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ សំដៅបន្តពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងសាធារណមតិ