(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលសម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាពម្រាប់បម្រើឲ្យការងារឆ្លើយតបការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19