វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិអំណាងលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ ” ការអានបណ្តុះបញ្ញា ការស្រាវជ្រាវ និង នវានុវត្តន៍​ “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិអំណាងលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ ” ការអានបណ្តុះបញ្ញា ការស្រាវជ្រាវ និង នវានុវត្តន៍​ ”

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz